Projekt Unijny


 

 

Modernizacja budynku szkoły położonego na działce
nr ewid. 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie

 

Zespół Edukacyjny w Łagowie w skład, którego formalnie wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Łagowie oraz Samorządowe Gimnazjum w Łagowie znajduje się w obiekcie powstałym w latach 60-tych XX wieku. Składa się z trzech części: budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz bloku kuchennego.
W 2010 roku powstała dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem generalny remont mocno zaniedbanego i pilnie wymagającego kompleksowych prac modernizacyjnych budynku.
W 2011 roku w I etapie w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano elewację z dociepleniem ścian budynku oraz wykonaniem elementów zewnętrznych (wymiana drzwi wejściowych, montaż daszków na drzwiami), remont dachu z wykonaniem termoizolacji i pokryć, dobudowano klatkę schodową. Całkowity koszt I etapu zamkną się w kwocie pond 1,3 mln zł.
Piętro budynku zostało wyremontowane kompleksowo w roku 2014 w II etapie w zakresie: wymiany stolarki drzwiowej, wymiany posadzek, odnowienia ścian, przebudowy sanitariatów, wykonania nowych okładzin schodów, poręczy i pochwytów, wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych. Koszt prac zamknął się w kwocie ponad 800 tys. zł .
W roku 2016 przeprowadzono kolejny III etap kompleksowej modernizacji obiektu. Parter budynku poddany został gruntownej modernizacji polegającej na tj. wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej wymiany posadzek, odnowienia ścian, przebudowy sanitariatów, wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Inwestycja ta jak i przeprowadzona obecne modernizacji części dydaktycznej piwnic bloku kuchennego wraz z komunikacją i sanitariatami została dofinansowana środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Całkowita wartość projektu 2,1 mln zł, (w tym koszty kwalifikowalne w wysokości 800 tys. zł – założeniem), kwota dofinansowania – 750 tys. zł. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu do kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów, na których pokrycie można było uzyskać dofinansowanie) nie mogły być uznane koszty związane z pracami w pomieszczeniach o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym (czyli pomieszczenia, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne). Ponadto, nie można było ująć w projekcie zagospodarowania terenu szkoły. Za wydatek kwalifikowalny nie można było również uznać kosztów związanych z remontem sali sportowej.
Zakres robót obejmojował remont sal dydaktycznych i komunikacji, w tym: ścianki działowe i przemurowania, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej oraz przebudowa sanitariatów w tym wydzielenie wc dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej, wymiana instalacji c.o., wentylacja, wymiana instalacji elektrycznych i dostawa i montaż platform schodowych.

Ponadto przedmiotem inwestycji był zakup i montaż mebli i pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu multimedialnego, i zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych.
Planowane jest urządzenie 6 pracowni specjalistycznych, tj. pracowni przyrodniczej, pracowni biologicznej, pracowni fizyko-chemicznej, pracowni geograficznej, pracowni matematycznej oraz pracowni informatycznej. Powstanie sześciu nowoczesnych pracowni przedmiotowych, które zostaną wyposażone w nowoczesne sprzęt dydaktyczny, w tym urządzenia multimedialne, umożliwi świadczenie usług edukacyjnych na możliwie najwyższym poziomie. Działania takie przełożą się bezpośrednio na osiąganie przez uczniów wyższych wyników w nauce, wyższych wyników na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych. Uczniowie znajdą tu doskonałe warunki do rozwoju swoich zainteresowań i pasji, a nauczyciele większą motywację do jeszcze bardziej efektywnej pracy.
Inwestycja jest dofinansowana środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.