Plan pracy pedagoga


Kategoria zadań Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Współpraca
I. Zadania ogólno – wychowawcze 1. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, wyjaśniania przyczyn absencji, kontrola uczniów drugorocznych,
2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczo – opiekuńczej w szkole,
3. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych na terenie szkoły i poza nią.
4. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi (PPP, OPS, policja, Sąd) dotycząca wspierania uczniów oczekujących konkretnej pomocy w związku z ich sytuacją rodzinną,
5. Współudział w opracowywaniu dokumentów szkoły.
6. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia.
- ustalanie przyczyn długich absencji uczniów,
-rozmowy z wychowawcami, rodzicami, uczniami,
-obserwacje zachowań uczniów, diagnozowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
-utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami, pedagogami, instytucjami pozaszkolnymi:
Konsultacje, spotkania grupowe, poradnictwo,
-uświadomienie specyfiki wykonywanych zawodów,
-udział w Gminnych Komisjach Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych.
Wychowawcy klas,
Nauczyciele,

Dyrekcja, Pracownicy OPS, Pracownicy PPP, Kuratorzy sądowi, policja

 

II. Opieka profilaktyczna 1.Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki,
2. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz objęcie ich różnymi formami pomocy :
-zajęcia wyrównawcze,
-zajęcia indywidualne z elementami terapii pedagogicznej,
-zajęcia rewalidacyjne,
3. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych, podejmowanie środków zaradczych.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw asertywnych wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu poprzez rozmowy, pogadanki, dyskusje.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
6. Rozpoznanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów.
7. Podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
-systematyczne obserwacje uczniów,
-wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami,
-wizyty w domach rodzinnych uczniów,
-realizacja zaleceń PPP,
-zajęcia indywidualne i grupowe,
-pogadanki na godzinach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami, zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem,
-stały kontakt z pracownikami PPP, omawianie pojawiających się problemów,
Nauczyciele, wychowawcy klas, rodzice
III. Praca korekcyjno – kompensacyjna 1. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.
2. Współpraca z PPP w Świebodzinie.
3. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniów napotykającym na szczególne trudności w nauce.
4. Dbanie o dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
5. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności przyczyn niepowodzeń szkolnych.
-obserwacja uczniów, wywiady
-kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne do PPP, czuwanie nad realizacją zaleceń PPP,
- kierowanie na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne,
-dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych dziecka,
-stały kontakt z wychowawcami uczniów,
Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Logopeda,
Pracownicy PPP
IV. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna 1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Udzielanie uczniom pomocy powstających na tle konfliktów rodzinnych.
3. Udzielanie porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
4. Udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
5. Przeciwdziałanie zjawiskom niedostosowania społecznego w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
-porady grupowe i indywidualne udzielane uczniom w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących stosunków koleżeńskich, konfliktów rodzinnych, stresu szkolnego itp. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy klas, instytucje pozaszkolne
V. Pomoc materialna 1. Organizowanie pomocy materialnej, opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, niepełnych.
2. Współpraca z Gminną Komisją Interdyscyplinarną, OPS.
-diagnoza sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
-typowanie dzieci na dofinansowanie np. zakupu podręczników,
-wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji.
Dyrekcja,
Wychowawcy,
nauczyciele
VI. Organizacja pracy własnej 1. Stała współpraca z władzami szkoły, nauczycielami, wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych,
2. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pedagogicznej :
-dziennik pedagoga,
-ankiety, notatki własne,
-dzienniki zajęć z WDŻ oraz harcerstwa,
3. Stała współpraca z PPP, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
4. Współpraca w realizacji programu profilaktyki i programu wychowawczego w szkole.
5. Udział w warsztatach i szkoleniach profilaktycznych.
6. Prowadzenie zajęć z Wychowania do życia w Rodzinie (V,VI – SP ,I.II,III – GIM.)
7. Prowadzenie drużyny harcerskiej Zielony Płomień w Łagowie.
-omawianie bieżących problemów, wspólne szukanie optymalnych rozwiązań, ustalenie strategii postępowania,
-podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
Dyrekcja,
Nauczyciele,
Wychowawcy
VII. Współpraca z
rodzicami
1. Indywidualne, grupowe rozmowy z rodzicami.
2. Wzajemna wymiana informacji o uczniach.
3. Udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w życiu szkolnym.
-pedagogizacja rodziców,
-udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie problemów.
Dyrekcja, nauczyciele,
wychowawcy