Regulamin biblioteki


Regulamin Biblioteki
Zespołu Edukacyjnego w Łagowie


§1.
Wstęp

 

Niniejszy Regulamin jest załącznikiem do Statutu. Biblioteka jest integralną częścią szkoły i jej pomieszczenia oraz zasoby służą wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły. Z zasobów biblioteki mogą także korzystać rodzice uczniów. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Podstawę zbioru bibliotecznego stanowią lektury szkolne, literatura piękna, popularnonaukowa, podręczniki, zbiory audiowizualne oraz książki metodyczne.


§2.
Zadania biblioteki


1.Gromadzenie, przechowywanie udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z profilem kształcenia i potrzebami użytkowników.
2.Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie podręczników przekazywanych przez MEN.
3.Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, kulturalnej zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy na dany rok.
4.Współpraca z nauczycielami, rodzicami.

Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:
- rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich),
- popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,
- współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.
Rodzice: - mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,
- są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,
- mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Koncepcji funkcjonowania i planu rozwoju Zespołu Edukacyjnego w Łagowie, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki oraz innych dokumentów.
5.Współpraca z biblioteką publiczną.

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Łagowie prowadzona jest poprzez: - lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarza z biblioteki publicznej,
- udział w konkursach poetyckich i plastycznych,
- udział w spotkaniach z pisarzami
- konkursy literackie i plastyczne (ilustrowanie książek)
6.Inne.


§3.

Organizacja pracy


1.W budynku szkoły funkcjonuje biblioteka. 2.Księgozbiór dostosowany jest do wieku uczniów i ich potrzeb. 3.Podstawowe zadania biblioteczne to bieżąca obsługa czytelników. 4.Biblioteka szkolna jest czynna przez 5 dni w tygodniu
w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów wszystkim uczniom. 5. O godzinach otwarcia biblioteki powiadamia się użytkowników poprzez ogłoszenie na drzwiach oraz stronie internetowej szkoły. Godziny pracy ustala się na cały rok szkolny lub na kolejne semestry. 6.W bibliotece szkolnej funkcjonuje: - wypożyczalnia - czytelnia - Internetowe Centrum Multimedialne. 7. Zbiory zgromadzone w księgozbiorze podręcznym udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu. 8. Użytkowników obsługuje nauczyciel-bibliotekarz. 9. Z nauczycielem bibliotekarzem współpracują na zasadach dobrowolności uczniowie.


§4.

Szczególne prawa i obowiązki użytkowników biblioteki


1. Użytkownicy mają prawo do:
1) korzystania ze zbiorów biblioteki w sprzyjających warunkach tzn. w ciszy.
2) informacji, porady oraz zgłaszania swoich potrzeb w zakresie
zainteresowań czytelniczych.
2. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) spożywania posiłków i picia napojów w trakcie pobytu w bibliotece,
2) niszczenia i wynoszenia bez zgody pracowników udostępnionych zbiorów.
3. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest natychmiast zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone w książkach lub innych zbiorach uszkodzenia.
4. W trosce o ochronę podręczników zakupionych z dotacji celowej państwa uczeń ma obowiązek niezwłocznie zabezpieczyć wypożyczone przez siebie egzemplarze zdejmowalną okładką papierową lub plastikową.
5. Użytkownik odpowiada materialnie za zagubione lub zniszczone zbiory do wysokości ceny rynkowej w ten sposób, że ma obowiązek odkupienia takiej samej książki lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem zakupu innej książki o tej samej wartości i tematyce.
6. Odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie podręczników, reguluje dyrektor szkoły .


§ 5.

Zasady korzystania z wypożyczalni


1. Zbiory biblioteczne, za wyj. wymienionych w par. 2 ust 2 udostępniane są:
a) uczniom - od poniedziałku w trzecim tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
2. W związku z końcem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym, obowiązek zwrócenia wszystkich woluminów, oprócz wymienionych w par. 2 ust. 2 mają uczniowie i pracownicy w następujących terminach:
a) uczniowie - najpóźniej w piątek na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć lekcyjnych, Terminy zwracania wypożyczonych podręczników o których mowa w par. 2 ust. 2 reguluje dyrektor szkoły .
4. Czytelnikom, którzy nie zwrócą wszystkich wypożyczonych książek
w terminie o którym w ust. 2 blokuje się możliwość wypożyczania do czasu zwrotu lub rozliczenia się w sposób, o którym mowa w par. 4 ust. 5.
5. Pracownicy odchodzący ze szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek.
6. Szczegółowe zasady wypożyczania zbiorów innych niż podręczniki:
1) Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
W wyjątkowych okolicznościach (choroba ucznia) książki dla niego mogą wypożyczać rodzice lub rodzeństwo.
2) Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni z tym, że uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
4) Czytelnik ma prawo przedłużyć okres wypożyczenia na kolejne 2 tygodnie. Zgodę na to każdorazowo wyraża nauczyciel bibliotekarz.
5) Czytelnik ma prawo prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki. Prośby o zarezerwowanie uwzględniane są w kolejności zgłaszania.


§ 6.

Zasady korzystania z czytelni.


1. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a) pozostawienia wierzchniego okrycia w szafkach uczniowskich lub na wieszaku.
2. Księgozbiór podręczny udostępniany w czytelni podaje bibliotekarz.
3. Nauczyciele mają prawo wypożyczać zbiory zebrane w bibliotece na lekcje.
4. Zarówno pracownicy jak i uczniowie mogą korzystać z czytelni oraz Internetu w celach dydaktycznych zgodnie z zasadami o których w par. 7.


§ 7.

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 

1. Centrum służy uczniom i pracownikom jako nowoczesne źródło wiedzy
i informacji.
2. Opiekunem ucznia w ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
3. Użytkownik ICIM musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów.
4.. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
5. Zabrania się:
1) dokonywania zmian w ustawieniach systemowych, instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach,
2) dokonywania jakichkolwiek napraw, a także manipulowania sprzętem, niezgodnie z jego przeznaczeniem ,
3) kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
4) korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji.
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu
i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
7. Stwierdzenie naruszenia zasad netykiety (dobrych obyczajów, kultury, dóbr osobistych osób trzecich itp.) spowoduje natychmiastowy zakaz korzystania
z ICIM do odwołania.
8. O nieprzestrzeganiu Regulaminu biblioteki przez ucznia nauczyciel bibliotekarz informuje pisemnie wychowawcę klasy.


§ 8.

Fundusze biblioteki

 

1. Fundusze na działalność biblioteki pochodzą ze środków finansowych Szkoły i Rady Rodziców:
1) Dyrektor szkoły przygotowuje projekt planu finansowego szkoły uwzględniając w nim środki na zakup zbiorów bibliotecznych i wyposażenie biblioteki. Plan finansowy szkoły zatwierdza organ prowadzący.
2) Wpłaty rodziców przeznacza się zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców na zakup książek, multimediów dla uczniów i/lub inne zadania.
2. Biblioteka może pozyskiwać dodatkowe środki uczestnicząc w programach rządowych, unijnych i innych.